U svezi s upitom gđe. G. P. nositeljice Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva o načinu unosa i knjiženja osnovnog stada - pčelinjih zajednica i njihovu otpisu, u nastavku odgovaramo: Člankom 20. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisano je da se u popis dugotrajne imovine unose stvari i prava ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje premašuju 1.000,00 kuna i ako je njihov vijek trajanja dulji od godinu dana. Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine. Porezna obveznica navodi da je tijekom prošlih godina nabavljala osnovna sredstva potrebna za obavljanje djelatnosti koja bi knjižila u izdatke temeljem jednokratnog otpisa budući da je od 1. ožujka 2004. upisana u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i vodi poslovne knjige prema Zakonu o porezu na dohodak. Člankom 21., st. 5. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se obveznicima poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti iz čl. 15., st. 1.,2. i 3. ovoga Zakona, priznaju u poreznom razdoblju izdaci po osnovi jednokratnog ili ubrzanog djelomičnog otpisa opreme, poslovnih objekata i nematerijalne imovine koja se koristi za istraživanje i razvoj, nabavljene u istom ...