Na upit Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida u svezi s korištenjem osobnog odbitka poreznog obveznika za dijete s invaliditetom koje prima invalidninu u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno (12.000,00 kuna godišnje), u nastavku odgovaramo: Odredbama čl. 29., st. 2., t. 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02. - u daljnjem tekstu: Zakon), u primjeni od 1. siječnja 2003., propisano je da tuzemni porezni obveznici mogu odbiti i osobni odbitak i to 0,25 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom. Člankom 29., st. 3. Zakona propisano je da se uzdržavanim članovima obitelji i uzdržavanom djecom iz st. 2. istog članka smatraju fizičke osobe čiji dohodak i drugi primici koji se u smislu ovog Zakona ne smatraju dohotkom, ne prelaze iznos peterostrukog osnovnog osobnog odbitka iz stavka 1. istog članka, na godišnjoj razini, što iznosi 7.500,00 kuna godišnje. S obzirom na to da je odredbama čl. 29., st. 1. Zakona propisan osnovni osobni odbitak u visini 1.500,00 kuna i to za svaki mjesec poreznog razdoblja za koji se ...