Ministarstvo financija, Uprava za financijski sustav, dostavilo nam je upit tvrtke »T.« o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada ta tvrtka kupuje robu u inozemstvu na paritetu CIP Luka Koper, te istu robu na istom paritetu prodaje drugoj tuzemnoj tvrtki kojoj je krajnji cilj prodaja robe u inozemstvu. Pripominju da se promet robom u cijelosti obavlja izvan teritorija Republike Hrvatske, odnosno da roba ne ulazi u carinsko područje Republike Hrvatske.

U svezi s postupkom carinjenja u navedenom slučaju Carinska uprava – Središnji ured odgovorila je dopisom Klasa: 413-01/08-01/516, Ur. broj: 513-02-1240/5-08-02 od 24. studenog 2008. što ga dajemo u privitku.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 5. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 76/07.) mjestom isporuke dobra razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke ako nije otpremljeno, a ako je otpremljeno tada se smatra da je mjesto isporuke ono mjesto na kojem se dobro nalazilo na početku otpreme. U tom slučaju, a u skladu s odredbom članka 5. istog Zakona, porez na dodanu vrijednost plaća se prema mjestu isporuke dobra.

U skladu s navedenim, ako tuzemni poduzetnik ...