Uputa za postupanje u vezi postupka izravnog oslo­bođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i tro­šarine (u daljnjem tekstu: porez) pri isporuci pogonskog goriva za motorna vozila uz posebnu karticu goriva koje ostvaruju diplomatska i konzularna predstavništva te posebne misije, kao i njihovo diplomatsko i konzularno osoblje (u daljnjem tekstu: diplomati). Dopisu su prilo­žene note Veleposlanstva Ruske Federacije i Veleposlanstva Republike Bugarske u kojima se navodi da te države ne ograničavaju broj isporučitelja po jednom mo­tornom vozilu kod kojih hrvatska veleposlanstva mogu nabavljati pogonsko gorivo te se stoga traži jednako po­stupanje prema predstavništvima tih država, odnosno njihovom osoblju u Republici Hrvatskoj. Nadalje, dopisom KLASA: 410-06/15-02/81, URBROJ: 521-P-01-15-2, dostavili ste nam notu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država s istim upitom. Velepo­slanstvo Sjedinjenih Američkih Država također navodi problem da više osoba/članova obitelji nije moglo dobiti kartice za gorivo za isto motorno vozilo te moli da se osoblju Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država i članovima njihovih obitelji omogući ostvarivanje oslobo­đenja od plaćanja poreza putem povrata poreza dok ne budu sve osobe/članovi obitelji imale mogućnost naba­viti karticu za gorivo za isto motorno vozilo. Postavili ste pitanje može li se izravno oslobođenje ...