U svezi s upitom Srpskog Pravoslavnog Manastira Lepavina o pravu na oslobođenje od plaćanja PDV-a odnosno izdavanja odgovarajuće potvrde na temelju koje mogu ostvariti pravo na porezno oslobođenje pri uvozu crkvenih knjiga, literature i tiska, u nastavku odgovaramo. Prema odredbama čl. 12., st. 1., t. 12. i čl. 13., st. 1., t. 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), vjerske i socijalne ustanove oslobođene su plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada uvoze dobra koja su im dana kao donacija ili kada uvoze dobra koja plaćaju iz primljenih inozemnih novčanih donacija, te pri nabavi dobara i usluga u tuzemstvu koje plaćaju iz primljene inozemne novčane donacije. Postupak za ostvarenje poreznog oslobođenja za nabavu dobara i usluga koje se financiraju iz inozemnih novčanih donacija, propisan je odredbom čl. 73.b Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.). U svezi s oporezivanjem knjiga napominjemo da je odredbama čl. 10.a, st. 1., t. c) Zakona propisano da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi od 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje za osnovno, srednje i ...