Strojarska tehnička škola X.Y. iz Z., Ulica x. (u daljnjem tekstu: Škola), dostavila nam je dopis u vezi mogućnosti oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost i carine na uvoz donirane računalne opreme, u vezi kojega odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 2. stavka 1. točke 1.a) i 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 136/12., u daljnjem tekstu: Zakon) porez na dodanu vrijednost plaća se na isporuke svih vrsta dobara (proizvoda, roba, novoizgrađenih građevina, opreme i sl.) i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti te na uvoz dobara u tuzemstvu pri čemu se uvozom razumijeva i unos i prijam i drugi oblici uvoza dobara. Porezni obveznik je, sukladno odredbi članka 6. stavak 1. točka 2. Zakona, uvoznik prema članku 2. stavku 1. točki 2. Zakona. Sukladno odredbama članka 7. stavka 5. Zakona pri uvozu dobara porezna obveza nastaje danom nastanka carinskog duga, a porez obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima i obračunu o naplati carinskog duga. Sukladno odredbama članka 35. Pravilnika o porezu ...