Veza: Vaš dopis KLASA: 910-08/13-002/52, URBROJ: 251-20-01-13-32 ​ Navedenim dopisom zatražili ste očitovanje u vezi oslobođenja od plaćanja poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) glede Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (Grant Contract) IPA 4.1.1.1.05.01.c03 koji je Grad Zagreb potpisao 23. rujna 2013. s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala 2007-2013, Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA, IV. komponenta, za provedbu projekta pod nazivom „Creating innovative opportunities for self-employment of unemployed gighly educated woment in the city of Zagreb“ (u prijevodu: „Stvaranje inovativnih mogućnosti za samozapošljavanje visoko obrazovanih nezaposlenih žena grada Zagreba”). Obzirom na navedeno, u dopisu se postavlja pitanje je li Grad Zagreb kao korisnik bespovratnih sredstava temeljem spomenutog ugovora oslobođen plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga u okviru predmetnog projekta. U vezi navedenog očitujemo se u nastavku. Prema odredbama članka 198. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. i 160/13., u daljnjem tekstu: Pravilnik) isporuke dobara i usluga te stjecanje dobara koja se financiraju iz pretpristupnih programa i Programa Unije sklopljenima prije 1. srpnja 2013., godine oslobođene su plaćanja PDV-a ...