Člankom 10. stavak 1. točka h) Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) i člankom 57. stavak 1. točka i) Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.), propisano je da se PDV plaća po stopi od 0% na usluge organiziranog boravka koje se plaćaju - doznakama iz inozemstva (smještaj ili smještaj s doručkom, polu ili puni pansion u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata, usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge, ture, transferi autobusima i plovilima). Doznakama iz inozemstva u smislu Zakona smatraju se plaćanja u skladu s propisima o deviznom poslovanju. Ako je za korištenje usluga u tuzemstvu izvršeno plaćanje inozemnom kreditnom karticom (inozemna korporativna kreditna kartica) u skladu s propisima o deviznom poslovanju, tada se može primijeniti stopa PDV-a 0% na usluge iz članka l0a. stavak 1. točka h) Zakona. Međutim, ako fizička osoba, koja je koristila boravak u tuzemstvu u organizaciji inozemne i   osobe (turističke agencije i sl.), plaćanje obavi vlastitom kreditnom karticom, ali u ime i za namirenje dugovanja inozemne osobe, smatra se da je plaćanje obavila osoba iz inozemstva, pa takva usluga podliježe oporezivanju PDV-om po stopi 0%. Kad vlastitom kreditnom ...