Prema navodima u vašem upitu, financiranje va­še djelatnosti bit će iz članarina i donacija ljekarni i Ijekarničkih ustanova. Postavljate pitanje podliježe li Komora, kao pri­matelj donacije, obvezi plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobit i poreza na dodanu vrijednost, te podliježu li donatori, lje­karnici, ljekarničke ustanove i veledrogerije, obvezi plaćanja nekog od poreza i kojega? 1. Hrvatska ljekarnička komora registrirana je kao ustano­va, te s obzirom na pravni oblik (pravna osoba), kao primatelj donacije, nije obveznik poreza na dohodak, za koji su obveznici fizičke osobe. Glede obveze poreza na dobit i poreza na doda­nu vrijednost, komore su izuzete od oporezivanja. Odredbom čl. 2., st. 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.) propisano je da državne ustanove, ustanove jedini­ca područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokal­ne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge građana, zaklade i fundaci­je nisu obveznici poreza na dobit. Iznimno ako navedene usta­nove obavljaju gospodarstvenu djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti dovelo bi do stjecanja neopravdanih povlastica na tr­žištu, Porezna uprava može na vlastitu inicijativu iii na prijed­log drugih poreznih obveznika iii druge zainteresirane osobe, rje&scaron ...