Od Banke d.d. primili smo upit kako tretirati plaćene premije osiguranja od nezgode što ih uplaćuje poslodavac za svoje radnike s obzirom da takvo osiguranje nema u sebi ugrađenu štetnu komponentu te se isplaćuje jedino u slučaju nastupa osiguranog slučaja, što znači da ukoliko osigurani slučaj ne nastupi, niti korisnik niti ugovaratelj osiguranja ne mogu ostvariti nikakva prava kod osiguravatelja. kolektivne police osiguranja od nezgode se sklapaju na godišnjoj osnovi te poslodavac, odnosno ugovaratelj osiguranja uz ugovor o osiguranju prilaže i popis radnika na koje se premija osiguranja odnosi.

U nastavku odgovaramo.

Odredbama članka 14. stavak 1. točka 1.4 Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa prema propisima koji uređuju radni odnos, i to: premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za svoje radnike po osnovi životnog osiguranja, dopunskog i privatno zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog osiguranja i osiguranja njihove imovine.

Odredbama članka 3. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05. i 87/08.) propisano je da su poslovi osiguranja sklapanje i ispunjavanje ugovora o neživotnom i životnom osiguranju odnosno ...