Na temelju pisma koje ste nam proslijedili, a u kojemu Neovisna udruga poljoprivrednih zadruga i zadrugara iz D. postavlja pitanje u svezi s plaćanjem poreza na dobit na primljene potpore, nastavno odgovaramo. Prema čl. 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), porezni obveznik poreza na dobit je trgovačko društvo i druga pravna osoba koja obavlja djelatnost radi stjecanja dobiti. Poljoprivredna zadruga je pravna osoba koja obavlja gospodarstvenu djelatnost radi stjecanja dobitka, što znači da je obveznik poreza na dobitak. Prema odredbi čl. 3., st. 2. Zakona o porezu na dobit, osnovica poreza na dobit utvrđuje se kao razlika između prihoda i rashoda. U čl. 4., st. 16. Zakona o porezu na dobit propisano je da se prihodima poreznog razdoblja smatraju i svote primljene državne pomoći i poticaja u povezanosti s odnosnim rashodima. To znači da su primljene potpore prihodi poreznog razdoblja i iskazuju se u prijavi poreza na dobit u dijelu u kojemu su iskazani i rashodi za koje je potpora namijenjena. Ako je potpora namijenjena za kupnju dugotrajne imovine, u prihode se uključuje iznos koji je jednak iznosu obračunane amortizacije. Dio neiskorištenih potpora, poticaja i pomoći iskazuje se kao ...