Primili smo vaš upit Klasa: 410-01/06-01/1011, Ur.broj: 513-07-08/06-2 koji se odnosi na Obavijest Općinskog suda u Rijeci koja je dostavljena Poreznoj upravi, Područni ured Rijeka, sa pozivom da Porezna uprava obračuna porez na dohodak prirez porezu na dohodak i doprinose za obvezna osiguranja, uključivo i doprinos za individualnu kapitaliziranu štednju, a u postupku ovrhe koji se vodi pred tim Sudom radi naplate novčane tražbine iz radnog odnosa (naknade za prekovremeni rad, rad nedjeljom i blagdanom). Iz upita i priloženih isprava proizlazi da Sud provodi ovrhu na temelju izvansudske nagodbe koju su zaključili poslodavac (Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova) i radnik, a koja jest ovršna isprava u skladu s člankom 186.a stavak 4. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01. i 177/03.). Postavljeno je pitanje je li Porezna uprava nadležna za postupanje u takvim slučajevima. Nastavno odgovaramo. Člankom 186.a stavci 1. i 4. Zakona o parničnom postupku propisano je da se osoba koja namjerava podnijeti tužbu protiv Republike Hrvatske dužna, prije podnošenja tužbe obratiti nadležnom državnom odvjetništvu, sa zahtjevom za mirno rješenje spora, a nagodba postignuta između podnositelja zahtjeva i Državnog odvjetništva ima svojstvo ...