Gospodin D. G. postavio nam je pitanje smatra li se ugostiteljskom djelatnošću prodaja pića članovima tenis kluba i njihovim gostima, te podliježe li navedeni promet oporezivanju. U svezi s navedenim odgovaramo u nastavku. Prema čl. 2., st. 1., t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost su isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. U stavku 3. istog članka propisano je da se poduzetnikom smatra pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda. U skladu s navedenim, ako tenis klub samostalno, trajno i s namjerom ostvarivanja prihoda obavlja djelatnost ugošćavanja i isporučuje oporezive isporuke dobara i usluga iz čl. 2. Zakona i ako je godišnja vrijednost isporuka dobara i usluga veća od 85.000,00 kuna, postaje obveznikom poreza na dodanu vrijednost. Međutim, poduzetnik čija godišnja vrijednost oporezivih isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 85.000,00 kuna, nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (osim ako se sam nije prijavio u ...