U svezi s upitom H.P. o načinu isplate naknada, potpora i nagrada po sudskim presudama, kojim je naloženo da se određenom broju radnika - tužitelja temeljem bivših kolektivnih ugovora, za razdoblje 1998. do 2001., isplate razlike božićnica i dar za djecu te "uskrsnice" u 2004., u nastavku odgovaramo: Članak 7., st. 1., t. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00., 150/02., 163/03. i 30/04.) propisuje da se na primitke zaposlenika po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac do propisanog iznosa ne plaća porez na dohodak. Člankom 12., st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 140/03., 188/03. i 198/03.) propisano je da se u skladu s odredbama čl. 12., st. 1., t. 4. i st. 2., t.2. Zakona o porezu na dohodak, primicima po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica, stipendija i otpremnina smatraju primici od nesamostalnog rada ako prelaze iznose iz st. 2. odnosno st. 3. ovoga članka. Svi drugi primici koji nisu navedeni u st. 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. Prema čl. 12., st. 2., t. 10. i 11. Pravilnika ...