Podnositelj upita postavio je upit vezano za oporezivanje mirovine iz Švedske. Podnositelj upita trenutno živi u Švedskoj gdje plaća porez na dohodak od mirovine, no u dogledno vrijeme ima namjeru vratiti se u Republiku Hrvatsku te postavlja pitanje da li je obvezan u obje države plaćati porez, odnosno što propisuju hrvatski porezni propisi vezano za oporezivanje mirovine iz Švedske. U nastavku odgovaramo. Između Republike Hrvatske i Kraljevine Švedske u primjeni je, od 8. listopada 1991., Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu (Narodne novine – Međunarodni ugovori br. 53/91., u daljnjem tekstu: Ugovor), koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće. Sukladno odredbama članka 4. stavka 1. Ugovora propisano je da izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave ili nekoga drugog obilježja sličnoga značenja. Ako je fizička osoba prema odredbama stavka 1. rezident obiju država ugovornica onda se njezin status određuje sukladno odredbama stavka 2. i to: a) na način da se fizička osoba smatra rezidentom samo ...