Zaprimili smo upit vezan uz oporezivanje mirovina ostvarenih u Sjedinjenim Američkim Državama (dalje u tekstu: SAD), a koje primaju osobe koji su istovremeno i državljani SAD-a i rezidenti Republike Hrvatske, starije od 77 godina života, i kao takve, prema navodima iz upita, više nemaju obvezu plaćanja poreza u SAD-u. U nastavku dajemo odgovor. Zakonom o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13, 148/13., Odluka USRH - 83/14. i 143/14. – dalje u tekstu: Zakon) uređeno je pitanje utvrđivanja i plaćanja poreza na dohodak. Člankom 3. stavkom 1. Zakona, uređeno je da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, a  člankom 6. stavkom 1. Zakona propisano je da je osnovica poreza na dohodak rezidenta ukupni iznos dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti, dohotka od imovine i imovinskih prava, dohotka od kapitala, dohotka od osiguranja i drugog dohotka, koji rezident ostvari u tuzemstvu i u inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), a umanjen za osobni odbitak iz članka 36. i/ili članka 54. Zakona. Člankom 14. stavkom 2. točkom 5. Zakona propisano je da  se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju ...