U svezi s vašim ponovljenim pitanjem o primjeni odredbi čl. 7., st. 1., t. 6. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/02.) u kojemu je propisano da se porezna osnovica poreza na dobit uvećava za izuzimanja, pod kojima se razumijeva uzimanje proizvoda, robe i usluga za potrebe članova društva i u druge svrhe koje nisu povezane s obavljanjem djelatnosti, u koje spadaju i manjkovi na imovini, iznad visine propisane po propisima o porezu na dodanu vrijednost a na koja se ne plaća porez na dohodak, nastavno odgovaramo. U članku 6., st. 3. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01. i 198/03.), propisano je da se pod izuzimanjima iz čl. 7., st. 1., t. 6. razumijevaju i manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, a u st. 5. istoga članka da se navedene odredbe primjenjuju u slučajevima za koje nije propisano oporezivanje po propisima o oporezivanju dohotka. O oporezivanju porezno nepriznatih manjkova piše u Uputi za popunjavanje i podnošenje prijave poreza na dobit za 2003. koju smo dali pod brojem: Kl ...