Hrvatski Sabor, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina proslijedio nam je dopisom Klasa:050-01/16-09/57;Urbroj:6521-8-16-02 od 30. svibnja 2016. godine predstavku hrvatskog poreznog obveznika s pritužbom na neopravdano oporezivanje inozemne mirovine ostvarene iz Talijanske Republike. U predstavci se apelira da se promjeni važeći zakon koji uređuje pitanje oporezivanja mirovina ostvarenih izvan Republike Hrvatske, navodeći da je s drugim državama, primjerice Saveznom Republikom Njemačkom, to uređeno drugačije. Slijedom navedenog odgovaramo u nastavku:

U skladu s člankom 141. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine broj 85/10. – pročišćeni tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike  Hrvatske, i po pravnoj su snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće. Republika Hrvatska ima sklopljen i u primjeni Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza  (Narodne novine - Međunarodni ugovori br. 10/00.) kojim je u članku 18. uređeno da se prema odredbama članka 19. stavka 2. toga Ugovora, mirovine i druga slična primanja plaćena rezidentu države ugovornice ...