Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio nam se u vezi pojašnjenja kako će se obračunati porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) u slučajevima kada gradovi otkupljuju i prodaju građevinsko zemljište u svojim poslovnim zonama, a sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 25. studenog 2014. godine. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 6. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je porezni obveznik u smislu Zakona svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.    Nadalje, odredbama članka 6. stavka 5. Zakona propisano je da se poreznim obveznicima u smislu stavka 1. istoga članka ne smatraju tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni ...