Od gospođe B. M. primili smo upit o oporezivanju primitka ostvarenog na osnovi "ugovora o povremenom nesamostalnom radu" koji ostvaruje kao umirovljenica kod bivšeg poslodavca. Prema navodima iz upita, primitci ostvareni temeljem navedenog ugovora bili su oporezivani do prosinca 2004. kao dohodak po osnovi nesamostalnog rada, umanjenog za doprinose za obvezna osiguranja, bez obračunavanja osobnog odbitka. Na primitak koji je isplaćen u siječnju 2005., izvršeno je oporezivanje po osnovi drugog dohotka, što porezna obveznica smatra spornim, te navodi da je navedeni primitak ostvaren po osnovi nesamostalnog rada propisanog u čl. 14. st. 1. toč. 1.5. Zakona o porezu na dohodak. Ujedno moli pojašnjenje navoda iz čl. "Oporezivanje drugih dohodaka (sve osim plaća)" objavljenog u časopisu "Računovodstvo, revizija i financije br. 1/05." da drugi dohodci ne podliježu podnošenju porezne prijave, ali poreznu prijavu se može podnijeti ako za to ima razloga. Člankom 14. st. 1. toč. 1.5. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se primitcima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primitci koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima ...