Da li se oporezuju donacije fizičkih i pravnih osoba za zdravstvene usluge (operaciju djevojčice koja boluje od tumora), te da li se iste mogu uplaćivati na tekući račun roditelja? Prema članku 9. stavku 1. točki 7. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.; dalje u tekstu Zakon) dohotkom se ne smatraju primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi darovanja pravnih i fizičkih osoba, a za zdravstvene potrebe (operativne zahvate, liječenja, nabavu lijekova i ortopedskih pomagala), rješavanje kojih nije plaćeno osnovnim, dopunskim, dodatnim i privatnim zdravstvenim osiguranjem niti na teret sredstava fizičke osobe, a pod uvjetom da je darovanje, odnosno plaćanje nastalih izdataka za tu namjenu obavljeno na žiroračun primatelja dara ili zdravstvene ustanove te na temelju vjerodostojnih isprava. Prema članku 6. stavku 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 146/09., 123/10., 137/11. i 61/12.) u skladu s člankom 9. stavkom 1. točkom 7. Zakona, dohodak se ne utvrđuje po osnovi primitaka koje fizičke osobe ostvaruju darovanjima u novcu i dobrima dobivenima od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, pod propisanim uvjetima i do visine stvarno nastalih izdataka za tu ...