Vezano na upit društva IB G.T.C. d.o.o. iz Zagreba, o oporezivanju dohotka austrijskog državljanina zaposlenog u Republici Austriji, a poslanog u Republiku Hrvatsku da obavlja poslove savjetovanja u poduzeću - kćeri, nastavno odgovaramo. Temeljem odredbi čl. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), tuzemnim poreznim obveznikom smatra se fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj. Člankom 3. istog Zakona propisano je da poreznu osnovicu tuzemnog poreznog obveznika čini ukupni iznos dohotka ostvarenog u tuzemstvu i inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), umanjen za preneseni gubitak i umanjen za osobni odbitak. S tim u skladu, određuje se porezna osnovica na koju se primjenjuju odgovarajuće porezne stope, navedene u čl. 5. Zakona o porezu na dohodak. Ako porezni obveznici ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada neposredno iz inozemstva (a ne posredno preko tuzemnog poslodavca) posloprimcl imaju obveze poslodavca glede obračuna i uplate predujma poreza, odnosno obvezni su obračunati porez primjenom poreznih stopa iz čl. 30., st. 2. Zakona o porezu na dohodak i uplatiti ga na propisane račune u roku od osam dana od dana primitka plaće. Odredbom čl. 12., st. 3. Zakona o porezu na dohodak primicima ...