Temeljem upita vezanog za oporezivanje dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj dajemo sljedeće mišljenje. Temeljem odredbi čl. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.), tuzemnim poreznim obveznikom smatra se fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Hrvatskoj. Člankom 3. istoga Zakona propisano je da poreznu osnovicu tuzemnog poreznog obveznika čini ukupni iznos dohotka ostvarenog u tuzemstvu i inozemstvu (načelo svjetskog dohotka), umanjen za preneseni gubitak i umanjen za osobni odbitak. S tim u skladu, određuje se porezna osnovica na koju se primjenjuju porezne stope propisane u čl. 5. Zakona o porezu na dohodak. Inozemni porezni obveznik je, temeljem čl. 2. istoga Zakona, fizička osoba koja u Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, te podliježe isključivo oporezivanju dohotka ostvarenog u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka). Ako inozemne fizičke osobe rade i borave u Hrvatskoj u trajanju dužem od 183 dana u godini, u skladu s odredbama domaćeg zakonodavstva smatrat će se tuzemnim poreznim obveznicima. Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu s Talijanskom Republikom (Narodne novine br. 53/91.), koji čini dio unutarnjeg zakonodavstva i jače je ...