Na upit društva "H.", u vezi s oporezivanjem dohotka inozemnih fizičkih osoba zaposlenih u Republici Hrvatskoj, dajemo sljedeće mišljenje. Prema odredbama čl. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00. i 150/02.), tuzemnim poreznim obveznikom smatra se fizička osoba koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj. Člankom 3. istoga Zakona propisano je da poreznu osnovicu tuzemnog poreznog obveznika čini ukupni iznos dohotka ostvarenog u tuzemstvu i inozemstvu (načelo svjetskog dohotka). Inozemni porezni obveznik je, temeljem čl. 2. istoga Zakona, fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema ni prebivalište ni uobičajeno boravište, te podliježe isključivo oporezivanju dohotka ostvarenog u tuzemstvu (načelo tuzemnog dohotka). Ako inozemne fizičke osobe rade i borave u Hrvatskoj u trajanju dužem od 183 dana u godini, u skladu s odredbama domaćeg zakonodavstva smatrat će se tuzemnim poreznim obveznicima. Republika Hrvatska primjenjuje preuzeti Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu s Talijanskom Republikom (Narodne novine - Međunarodni ugovori, br. 53/91.), koji čini dio unutarnjeg zakonodavstva i jače je pravne snage od domaćih zakona te su njegove odredbe obvezujuće. Obveze inozemnih fizičkih osoba glede poreza na dohodak u ...