Na upit Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u svezi s plaćanjem poreza na dohodak na dodatak na mirovinu po osnovi sudjelovanja u Domovinskom ratu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (Narodne novine br. 94/01.), korisnicima invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad nastavno dajemo mišljenje. Temeljem čl. 12., st. 1., t. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 127/00.) određeno je da se mirovine i drugi dohoci iz prijašnjih osnova po osnovi rada bez obzira da li ih isplaćuju prijašnji poslodavci ili druge osobe (na primjer Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje), smatraju primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom). Prema čl. 39. Zakona o porezu na dohodak određena su oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide. Navedenim člankom Zakona propisano je, da fizičke osobe kojima je po posebnom propisu rješenjem utvrđen status hrvatskog ratnoga vojnog invalida iz Domovinskog rata, ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti. Shodno navedenom, mirovina koja se isplaćuje hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata ne podliježe oporezivanju razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti. Odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine ...