Na zaprimljeni upit Općinskog načelnika, Općine "B", o kontroli uplata poreza i doprinosa koje je Općina "B" uplaćivala na matični broj poglavarstva i njemu pripadajući OIB budući je do 10. kolovoza 2009. poslovala pod matičnim brojem poglavarstva, a od 11. kolovoza 2009. u svim službenim evidencijama kao i za uplate poreza i doprinosa koristi MB Općine "B" i pripadajući OIB, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine br. 60/08., dalje: Zakon), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, jesu: - hrvatski državljani, - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Nadalje, u članku 3. stavku 9. Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine 1/09., dalje: Pravilnik), određen je pojam pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske. Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01., 129/05.) izvršna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bila su u općini: općinski načelnik i općinsko poglavarstvo, u gradu: gradonačelnik i gradsko poglavarstvo, a u županiji: župan ...