Odluka o općinskim porezima Općine Lasinja objavljena je u Narodnim novinama br. 53/14., primjenjuje se od 1. svibnja 2014.   Ovom Odlukom utvrđuju se vrste, stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza, koji su vlastiti prihodi Općine Lasinja.
Porezi Općine Lasinja su:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor,
4. Porez na tvrtku ili naziv i
5. Porez na korištenje javnih površina.   Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka. Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja ostvaruje dohodak u Republici Hrvatskoj, a obveznik je poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak, i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području općine Lasinja.
Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak je ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak. Prirez ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.