Određivanje poreznog statusa sirupa koji se koristi za dobivanje ledene kreme "sicilijanska granita" miješanjem uz dodavanje vode i još nekog aromatiziranog sirupa u aparatu, a uz koji je priložena slika proizvoda. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod t. 3. sirupi i koncentrati namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu, osim koncentrata iz tarifne oznake KN 2009 i voćnih sirupa. Sukladno definiciji predmeta oporezivanja, iz dostavljene dokumentacije proizlazi da sirup koji se koristi pored ostalih komponenti za dobivanje ledene kreme granite ne bi bio predmet oporezivanja prema čl. 4. st. 3. t. 3. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Međutim, ako je proizvod namijenjen i za pripremu bezalkoholnih pića ili bi mogao biti upotrijebljen za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njegovom razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu podliježe plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića.

...