Određivanje poreznog statusa proizvoda trgovačkog naziva Nesquik, pripravka koji sadrži kakao namijenjenog za pripravu pića dodavanjem hladnog ili toplog mlijeka, koji se kako navodite razvrstava u tarifnu oznaku KN 1806 90 70 10, uz koji je priložena specifikacija proizvoda. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13., 121/19. i 22/20.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog  Zakona među ostalim smatraju pod t. 3. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića neovisno o njihovu razvrstavanju  u Kombiniranu nomenklaturu, pri čemu se bezalkoholnim pićima ne smatraju  proizvodi koji se sukladno posebnim propisima smatraju  hranom za posebne prehrambene  potrebe ili dodacima prehrani. Sukladno čl. 7. st. 4. t. 1. Zakona, posebni porez ne plaća se na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404, a ne sadrže metilksantine ili taurin. Slijedom navedenog i uvidom u dostavljenu specifikaciju proizvoda, mišljenja smo da predmetni proizvod namijenjen za pripremu pića miješanjem s mlijekom pri čemu ...