Određivanje poreznog statusa sljedećih proizvoda: na­pitak od badema, napitak od riže s bademom i napitak od riže s kokosom, vezano za stupanje na snagu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13. i 121/19.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka navedenog Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona između ostalog smatraju pod točkom 1. pića iz tarifne oznake KN 2009 i 2202 koja sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin, osim bezalkoholnih pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404. Iznimka od oporezivanja na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 ne odnosi se na proizvode koji sadrže metil-ksantine ili taurin. Nadalje, prema čl. 3. st. 1. t. n) navedenog Zakona doda­nim šećerima smatraju se: - šećeri (monosaharidi i disaharidi), - pripravci koji sadrže šećer, osim sokova iz tarifne oznake KN 2009 koji ne sadrže dodane šećere. Slijedom navedenog ...