Prema čl. 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/ 93.,69/97.,33/00.,73/00.,127/00.,59/01., 107/01. i 117/01. - ispravak), općine mogu obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja propisati plaćanje prireza porezu na dohodak. U smislu čl. 95. toga Zakona, odluke općina o prirezu porezu na dohodak moraju se objaviti u Narodnim novinama, na što je potrebno skrenuti pozornost općinama na vašem području.

...