Odluka o upravljanju rizicima objavljena je u Narodnim novinama 1/15., stupa na snagu 10. siječnja 2015.
  Ovom se Odlukom pobliže uređuju zahtjevi u vezi s upravljanjem rizicima, i to:
1) opća pravila o upravljanju rizicima,
2) pravila o upravljanju kreditnim rizikom,
3) pravila o upravljanju tržišnim rizicima i
4) pravila o upravljanju operativnim rizikom.
  Odredbe ove Odluke primjenjuju se na kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za rad.
Odredbe ove Odluke na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice kreditnih institucija iz trećih zemalja koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za pružanje usluga.
Odredbe ove Odluke kreditna institucija dužna je primjenjivati na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.