Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija objavljena je u Narodnim novinama br. 30/17., stupa na snagu 11. travnja 2017. Ovom Odlukom propisuju se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za kreditne institucije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija.
Godišnji financijski izvještaji iz ove Odluke jesu:
1. Izvještaj o financijskom položaju (Bilanca),
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti,
4. Izvještaj o novčanim tokovima,
5. Izvještaj o promjenama kapitala i
6. Bilješke uz financijske izvještaje. Prve izvještaje u skladu s odredbama ove Odluke kreditna institucija dužna je sastaviti i dostaviti za izvještajna razdoblja koja počinju 1. siječnja 2016. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.