Odluka o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu objavljena je u Narodnim novinama br. 76/15., stupila je na snagu 8. srpnja 2015.   Ovom Odlukom određuju se smjernice za postupanje u pogledu donošenja odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava nakon oporezivanja odnosno viška prihoda nad rashodima pravnih osoba, za 2014. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu, sukladno čemu se preporuča postupanje predstavnicima državnog portfelja Republike Hrvatske, i to: – upravama, nadzornim odborima i članovima skupština društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, – članovima nadzornih odbora i članovima skupština društava u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, – članovima upravnih tijela i organa te predstavnicima Republike Hrvatske u pravnim osobama. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.