Odluka o porezima Općine Primošten objavljena je u Narodnim novinama br. 124/13., stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Općine Primošten« .   Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi, temeljem kojih se ostvaruju prihodi koji pripadaju Općini Primošten, porezni obveznici, porezna osnovica, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom.   Općinski su porezi prema toj Odluci:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuću za odmor
4. porez na tvrtku i naziv
5. porez na korištenje javnih površina. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.