Odluka o porezima Općine Markušica objavljena je u Narodnim novinama 92/17., stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku« Općine Markušica, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. listopada 2017. godine. Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Markušica, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju se plaća po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Markušica. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.