Odluka o porezima Općine Jelsa objavljen je u Narodnim novinama br. 120/14., stupa na snagu dan nakon objave u Službenom glasniku Općine Jelsa   Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Općini Jelsa, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visina poreza, te način obračuna i plaćanja poreza.
Pravne osobe u 100%-tnom vlasništvu Općine Jelsa i javne ustanove čiji je osnivač Općina Jelsa, odlukom Općinskog vijeća mogu biti djelomično ili potpuno, oslobođene plaćanja općinskih poreza.
Općina uvodi i njoj pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na tvrtku ili naziv,
5. porez na korištenje javnih površina. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.