Odluka o porezima Općine Garčin objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18., stupa na snagu u roku od 8 dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. ožujka 2018. godine. Općinski porezi su:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na kuće za odmor,
4. Porez na korištenje javnih površina,5. Porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Garčin. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Garčin objavljena je u Narodnim novinama br. 12/18. U Odluci o porezima Općine Garčin (»Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije«, broj 14/17):
- U članku 2. točka 5. briše se.
- U članku 6. riječi »pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva« brišu se ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.