Odluka o porezima Općine Bedenica objavljena je u Narodnim novinama br. 59/17., stupa na snagu 29. lipnja 2017., osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. srpnja 2017. godine. Ovom se Odlukom propisuju vrte poreza koje uvodi Općina Bedenca, visina stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Općina Bedenica uvodi sljedeće općinske poreze:
1. Prirez porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor
4. Porez na korištenje javnih površina
5. Porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 3%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.