Odluka o porezima Grada Zlatara objavljena je u Narodnim novinama br. 61/17., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koji stupa na snagu  1. srpnja 2017. godine. Grad uvodi sljedeće poreze:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina
5. porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaćaju na osnovicu koju čini porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada po stopi od 10%. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu koju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.