Odluka o porezima Grada Rijeke objavljena je u Narodnim novinama br. 34/17., stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine. Gradu pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na nekretnine. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 15% na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.
Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.