Odluka o porezima Grada Komiže objavljena je u Narodnim novinama br. 146/14., primjenjuje se od 1. siječnja 2015.   Gradu Komiži pripadaju sljedeći porezi:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor
4. porez na tvrtku ili naziv
5. porez na korištenje javnih površina.   Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.
Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Komiže.
Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak, plaća se po stopi od 5%.   Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.
Obveznik ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.