Odluka o plaći članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave objavljena je u Narodnim novinama br. 77/13., stupa na snagu 2. srpnja 2013.   Plaću predsjednika, zamjenika i ostalih članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave čini umnožak osnovice i odgovarajućeg koeficijenta koji iznosi:
– predsjednik Državne komisije – 4,966
– zamjenik predsjednika Državne komisije – 4,414
– ostali članovi Državne komisije – 4,132.   Osnovica za izračun plaće je osnovica utvrđena za obračun plaće državnih dužnosnika sukladno Odluci o visini osnovnice za obračun plaće državnih dužnosnika (Narodne novine br. 25/13.). ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.