Odluka o općinskim porezima Općine Ribnik objavljena je u Narodnim novinama br. 2/18., stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu 1. veljače 2018. godine. Općini Ribnik pripadaju sljedeći općinski porezi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Općina Ribnik propisuje obveznicima poreza na dohodak, čije je prebivalište ili uobičajeno boravište na području Općine Ribnik, plaćanje prireza porezu na dohodak po stopi od 5%. Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima, a koji se nalaze na području Općine Ribnik, po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.