Odluka o općinskim porezima Općine Orle objavljena je u Narodnim novinama br. 74/19., stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. rujna 2019. godine.

Općini pripadaju sljedeći općinski porezi:
1. Prirez porezu na dohodak
2. Porez na potrošnju
3. Porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.