Odluka o općinskim porezima Općine Bukovlje objavljena je u Narodnim novinama br. 101/19., stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije« osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. studenoga 2019. godine.

Općinski porezi Općine Bukovlje su:
1. prirez porezu na dohodak
2. porez na potrošnju
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.