Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda objavljena je u Narodnim novinama br. 124/14., primjenjuje se od 1. siječnja, 2015.

Ovom se Odlukom utvrđuju stope, visina te način obračuna i plaćanja općinskih poreza što su vlastiti izvori prihoda Općine Babina Greda.
Općini Babina Greda pripadaju sljedeći porezi:
1. Prirez porezu na dohodak,
2. Porez na potrošnju,
3. Porez na tvrtku, odnosno naziv.
Kod prireza porezu na dohodak, poreza na potrošnju i poreza na tvrtku utvrđuje se stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja.
Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%.
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.
Osnovica poreza na potrošnju jest cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskim objektima umanjena za porez na dodanu vrijednost.
Porez na potrošnju pića obveznik obračunava i plaća do 30. tekućeg mjeseca za protekli mjesec.
  ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.