Odluka o lokalnim porezima Općine Župa dubrovačka objavljena je u Narodnim novinama br. 115/19., stupa na snagu 5. prosinca 2019. godine osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. prosinca 2019.

Općina uvodi sljedeće poreze:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju plaća se po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Župa dubrovačka.