Odluka o lokalnim porezima Općine Klis objavljena je u Narodnim novinama br. 3/18., stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenom vjesniku općine Klis«. Ovom se Odlukom propisuju vrste poreza koji pripadaju Općini Klis, obveznici plaćanja, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%. Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.