Odluka o lokalnim porezima Općine Darda objavljena je u Narodnim novinama br. 119/17., stupa na snagu 9. prosinca 2017. godine. Ovom se Odlukom propisuju vrste lokalnih poreza koji pripadaju Općini Darda, obveznici plaćanja poreza, porezna stopa i osnovica, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima kako slijedi:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju,
3. porez na kuće za odmor,
4. porez na korištenje javnih površina. Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%. Porez na potrošnju se plaća po stopi 3% na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Općine Darda. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.